Algemene Voorwaarden voor MediaTuig Film productie

1. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van MediaTuig Film Production, hierna te noemen “MediaTuig”. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld. MediaTuig is niet gebonden aan een aanbieding of offerte als de opdrachtgever hieraan geen schriftelijke acceptatie geeft binnen de termijn van 30 dagen.

3. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen MediaTuig en de opdrachtgever komt tot stand op het moment van acceptatie van een aanbieding of offerte door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met een of meerdere bepalingen uit de overeenkomst, is MediaTuig gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever.

4. Levering
MediaTuig zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de productie en zal haar best doen om te voldoen aan de afgesproken leverdatum. Indien levering niet mogelijk is binnen de afgesproken termijn, zal MediaTuig de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en een nieuwe leverdatum afspreken.

5. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is MediaTuig gerechtigd rente in rekening te brengen van 1% per maand of een gedeelte daarvan.

6. Aansprakelijkheid

MediaTuig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een fout of nalatigheid van de opdrachtgever. Indien MediaTuig toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de op de overeenkomst van toepassing zijnde verzekering wordt uitbetaald.

7. Intellectueel eigendom

MediaTuig behoudt zich het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten voor op alle door haar vervaardigde werken, zoals scripts, storyboards, animaties, foto’s en video’s. De opdrachtgever mag deze werken alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd, tenzij anders is overeengekomen.

8. Overmacht

MediaTuig is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van MediaTuig, waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk of bemoeilijkt wordt.

9. Wijziging van de voorwaarden

MediaTuig behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en zullen van kracht worden 30 dagen na publicatie.

10. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11. Geschillen

Eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen MediaTuig en de opdrachtgever zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Aanvullende voorwaarden

Indien er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op specifieke diensten of producten van MediaTuig, zullen deze voorwaarden naast deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

13. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met MediaTuig via info@mediatuig.com.